บริการเร่งรัดหนี้สิน

 

 Professional Services Provider

 

ABOUT US

ประวัติ บริษัท โปร คอนเน็ค จำกัด

 

บริษัท โปร คอนเน็ค จำกัด เป็นบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการงานด้านติดตามและเร่งรัดหนี้สินสำหรับสถาบันการเงินทั้งนี้เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคารแบบครบวงจร

 

– จดทะเบียนก่อตั้ง 1 เมษายน 2558 กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท

– กรรมการผู้จัดการ นายณัตภัคนันท์ สุวรรณวงศ์

– จดทะเบียนสาขา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ( สาขาที่ 1 ขอนแก่น )

– จดทะเบียนสาขา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ( สาขาที่ 2 ลำปาง )

– จดทะเบียนสาขา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ( สาขาที่ 3 ประเสริฐมนูกิจ 29 )

– จดทะเบียนสาขา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ( สาขาที่ 4 สุพรรณบุรี )

– จดทะเบียนสาขา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 (สาขาที่ 5 กระบี่)


วัน – เวลา ทำการสำนักงาน
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ 09.30 – 15.30 น.


นโยบายรักษาความลับของลูกค้า บริษัท โปร คอนเน็ค จำกัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความไว้วางใจของผู้ว่าจ้างที่มีต่อบริษัทฯโดยเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของลูกค้าไว้เป็น ความลับตลอดเวลา การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าจะครอบคลุมข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานที่ลูกค้าติดต่อกับบริษัทฯ และจากข้อมูลแหล่งอื่นภายในบริษัทฯ การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ ประกอบด้วยข้อมูลทั้งในส่วนที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง จากลูกค้า และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

นโยบายการให้บริการที่มีมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯมีนโยบายการให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ โดยสอดคล้อง กับ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่งบริการที่เหนือความคาดหมาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ดังนี้

1 บริษัทฯมุ้งเน้นการสร้างพนักงานให้มีจิตที่รักการให้บริการ
2 บริษัทฯมุ้นเน้นให้พนักงานบริการและรับฟังด้วยใจ
3 บริษัทฯมุ้นเน้นให้พนักงานบริการสื่อความด้วยใจ
4 บริษัทฯส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีคุณลักษณะภายในที่ดีของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศจำเป็นต้องมี
5 บริษัทฯส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะทางวาจาของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศจำเป็นต้องมี
6 บริษัทฯส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีหัวใจเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ

 1. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานด้วยความ ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และ ตรงต่อเวลา
 2. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านต่างๆเพื่อการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพนำมาซึ่งความสำเร็จแห่งองค์กร และ บริษัทผู้ว่าจ้าง
 3. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนก ตลอดจน ระหว่างองค์กร กับ บริษัทผู้ว่าจ้าง
 4. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนก ตลอดจน ระหว่างองค์กร กับ บริษัทผู้ว่าจ้าง
 5. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการแสดงความเคารพ และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
 6. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และ บริษัทผู้ว่าจ้าง
 7. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้องค์กรและบริษัทผู้ว่าจ้างประสบความสำเร็จร่วมกัน
 8. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานด้วยความเกื้อกูลต่อกันเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็นไปอย่างมีความสุข
 1. ทุกผู้ว่าจ้างเราจัดสรรพนักงานที่มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี ในการปฏิบัติงาน
 2. เน้นการเจรจาแบบประนีประนอมเพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่าง ลูกหนี้กับ ผู้ว่าจ้าง
 3. สนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง

แผนพัฒนาผลงาน PRO 4 DO

Training & Team Work

Training & Team Work

เพิ่มและเติมเต็ม ทักษะด้านต่าง ๆ และ สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง

สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Motivation

สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ทำให้เร็ว ทำให้ไว ทำให้ครบ และทำเพิ่ม

Pro 4 DO Success

 • Do Fast ทำเร็ว
 • Do Complete ทำครบ
 • Do Add Up ทำเพิ่ม
 • Do Success ทำสำเร็จ

HOMEABOUTUSJOBCONTACT